PRIVACY POLICY & GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

 

A. PRIVACYBELEID

Algemeen

Wij appreciëren uw bezoek aan onze website en wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom informeren we u graag over de gebruiksvoorwaarden op deze website. Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 en gaat uit van De Vijfhoek bv, met zetel te 2860 Sint-Katelijne Waver, Mechelsesteenweg 248, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0459.507.212 . De Vijfhoek stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met ons persoonlijk of via onze website kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) met ons deelt. Dit zijn uw “persoonsgegevens”. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten aan te bieden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de geldende voorwaarden, zoals hieronder opgenomen. De Vijfhoek bv behoudt zich het recht om de onderhavige gebruiksvoorwaarden, te allen tijde en zonder vooropzeg, te wijzigen of aan te passen.

De verwerking van persoonsgegevens

De Vijfhoek verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij het downloaden van een Ebook of wanneer door De Vijfhoek diensten worden verleend. De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen De Vijfhoek en u. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.

De Vijfhoek verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

  • Klantenbeheer
  • Informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerpen die u kunnen aanbelangen.
  • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Om wettelijke verplichtingen na te komen

De Vijfhoek zal de persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om onze activiteiten te kunnen uitoefenen. Dit zal op een proportionele wijze gebeuren. De Vijfhoek opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. De Vijfhoek kan uw gegevens overdragen naar ActiveCampaign en Google Firebase die de gegevens kan verwerken voor een analyse van het surfgedrag teneinde gerichte meldingen te versturen. Hiervoor kunnen er third party cookies worden geïnstalleerd. Google Firebase & ActiveCampaign zijn geregistreerd op de Amerikaanse Privacy Shield list en hanteren dus een even hoge standaard inzake bescherming van privacy als in Europa. Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie kan u terugvinden in onze Cookie Policy.

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres info@devijfhoek.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en zolang dit technisch mogelijk is. Uw aanvraag zal steeds zo snel mogelijk behandeld worden. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u, bij een hoog risico voor uw rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als betrokkene worden geïnformeerd.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

De Vijfhoek heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens, te vermijden. In geen geval kan De Vijfhoek aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@devijfhoek.be.

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn.

Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Op deze manier kan er voorkomen worden dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@devijfhoek.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze Privacyverklaring.

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.
Het privacybeleid bij De Vijfhoek is onderworpen aan het Belgisch recht.
De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze verklaring of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

B. DISCLAIMER

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website van De Vijfhoek bv (de beheerder), met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, Ebooks e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Vijfhoek of rechthoudende derden.

 

Elke inbreuk op deze rechten, is verboden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content van de website, inclusief de inhoud van onze Ebooks, gratis aangeboden op onze website, of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk (per e-mail) aan ons te worden aangevraagd.

 

De informatie (teksten, beelden, Ebooks en links) op deze website zijn uitsluitend informatief bedoeld. Wij leveren alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Daarnaast behouden wij ons het recht om ten allen tijde wijzigingen/correcties aan te brengen of informatie te verwijderen.

Inhoud van de site

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De website wordt regelmatig bijgewerkt door de beheerder of zijn medewerkers. Toch kan de beheerder niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De Vijfhoek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of verlies als gevolg van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en onze gratis aangeboden Ebooks.

 

De beheerder heeft het recht om op het even welk moment de aanwezige informatie op de site te wijzigen zonder de gebruikers daar voorafgaandelijk van te verwittigen.

 

De beheerder kan evenmin waarborgen dat alle functies van de site op elk moment beschikbaar zullen zijn zonder vergissingen of onderbrekingen, of dat alle vergissingen onmiddellijk zullen worden rechtgezet of dat de site of de infrastructuur die de toegang tot de site mogelijk maakt niet zal zijn aangetast door één of ander virus of door een ander schadelijk element.

 

De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of alle (rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden schade voortkomend uit het gebruik van de site of uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken.

Links naar andere websites

De Vijfhoek bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop www.devijfhoek.be. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen dan die van De Vijfhoek. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet gegarandeerd worden.

 

Deze wettelijke bepalingen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of onze disclaimer, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@devijfhoek.be per post naar De Vijfhoek bv, BTW: BE 0459.507.212 – Mechelsesteenweg 248, 2860 St – Katelijne – Waver.